Translate

Реки - източник на течаща вода.

Източник на течаща вода.

Реките формират водния си отток почти изцяло в планинските области, където има гъста мрежа от притоци. Като протичат през равнинно-хълмистите и низинните области, те приемат по-малко притоци и са по-скоро транзитни за територии. Такива са почти всички големи реки, които пресичат Дунавската равнина и Горно тракийската равнина. В най-североизточните части на България липсват течащи води.
 

Водосборни области.

Реките на България се отнасят към към две водосборни области. Черноморската и Егейската (Беломорската). Главния вододел между тях минава на голямо протежение по билото на Стара планина,като в Западната си част си отклонява на юг и заобикаля изворната област на р. Искър и Рила, след което по билото на Завалско-Планската планинска редица.

Водосборни басейни.

Поради малката и при това със сложен релеф територия на България реките са сравнително къси, с не големи водосборни басейни и следователно не много пълноводни.Реките са продукт на климата. 

Те отразяват различията както в количеството така и в режима на валежите в отделните части на страната. Всички реки в Северна България имат пролетно-лятно пълноводие а реките в Ю България и по Черноморското крайбрежие зимно-равнопролетно пълноводие. Неравномерното разпределение на речните води през годината създава сериозни затруднения за тяхното използване.

Наводнения.

Не са редки случаите на наводнения, които причиняват големи щети на стопанството. За регулиране на речният отток у нас са изградени около 2200 различни по размери язовири, което не е пречка наводненията да продължават да се случват. Най-многобройни са микроязовирите.
--------------------------------------------------

Водата при хранене на зайците.

Водата не е типично хранително вещество, но е така необходима за организма на заека, както и хранителните вещества. Заекът, както и другите животни, понася по – леко гладуването, отколкото жаждата. 
 
При гладуване може да загуби цялото количество тлъстини на организма, до 50% от белтъците, без това да е опасно за живота му, докато загубата само на 10% от водата се оказва смъртоносна. При водно гладуване зайците могат да живеят до 19 дни.

При недостиг на вода се уголемява далакът на зайците, а черният дроб и бъбреците намаляват размерите си. Често се установява заболяване от нефрит, в резултат на което смъртността при животните рязко се увеличава.Значително по – голяма е нуждата от вода и при всички категории зайци, когато се ранят с целодажбени гранулирани фуражи. Недостигът на вода, особено в момента на озайчването, когато заедно с приплодите от организма на зайкинята се отделя голямо количество течност, причинява нарушаване на водния баланс в организма, а оттук и различни аномалии.-
-------------------------------------------------

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: