Translate

Топлина на топене на водата.

Преходът от твърда (лед) в течна (вода) фаза на водата се нарича топене, а обратният преход от течна в твърда фаза, се нарича втвърдяване или кристализация (когато полученото твърдо вещество е кристално, като леда). При нормално атмосферно налягане леда се топи при точно определена температура, която се нарича температура на топене. Температурата на топене се означава с Tt .
 
Количеството топлина, необходимо за разтопяването на единица маса от леда, нагрят до температурата на топене, се нарича специфична топлина на топене. Специфичната топлина на топене се означава с буквата λ. Следователно: количеството топлина, необходимо за разтопяването на лед с маса m при температурата на топене, е Q = mλ.  Единица за специфична топлина на топене.  В Международната система (SI) специфичната топлина на топене се измерва с джаул на килограм (J/kg).

Съгласно със закона за запазване на енергията, обратният процес на кристализация на водата е съпроводен с отделяне на същото количество топлина, което се поглъща при топенето. 
Водата изисква сравнително голямо количество топлинна енергия при топене. Вярно е и обратното - при замръзване, водата водата трябва да отдаде голямо количество енергия. Това намалява вероятността от замръзване на съдържанието на клетките и заобикалящите ги течности на живите организми.
Кристалите на водата са особено пагубни за живота, когато се образуват вътре в клетките на организма. Скритата топлина на топене на водата е мяра за топлинна енергия, необходима за разтапянето на твърдото вещество (леда).
Сублимация се нарича преминаване от твърдо в газообразно  състояние.
-------------------------------------------------

Какво е определящо за физическите свойства на водата?

От най-леките съединения в подгрупата на кислорода (по Менделеевата таблица), които са хидридите, водата е най-леката. Физическите характеристики на хидридите, както и на другите видове химически съединения, се определят от положението им в Менделеевата таблица на химическите елементи и по-точно - в съответната подгрупа.
Така, колкото е по-лек елемента в подгрупата, толкова е по-висока летливостта на неговия хидрид. Затова в подгрупата на кислорода най-висока трябва да е летливостта на водата - хидрид на кислорода.
 http://www.windhamcourt.com/Images/swm_swimming_girl.jpg
А какво следва от така заложената висока летливост на водата, ще разглеждаме постепено в следващи постинги.
-------------------------------------------------

Химически свойства на водата.

В периодичната система на химичните елементи на Д. И. Менделеев, кислорода (като един от съставните елементи на водата) образува отделна подгрупа, която така и се нарича - подгрупа на кислорода. Влизащите в състава на тази подгрупа кислород, сяра, селен и телур имат много общо в своите химически и физически свойства.

Приликите в свойствата, като правило, се проследяват и за еднотипните съединения, образувани от членовете на подгрупата. Но за водата е характерно отклонение от правилата. В какво водата противоречи на химията и таблицата на Менделеев?
 http://www.thenakedscientists.com/HTML/uploads/RTEmagicC_501px-Medeleeff_by_repin.jpg.jpg
Оказва се, че при водата са най-високи тези характеристики, които би трябвало да бъдат най-ниски, като температурата на кипене и замръзване, топлината на парообразуване и разтапяне. Но на това ще се спрем в следващи постове. А сега нека да изясним още кое определя и физическите свойства на водата?

От най-леките съединения в подгрупата на кислорода (наричат се хидриди) водата е най-лека. Физическите характеристики на хидридите, както и на другите видове химически съединения, се определят от положението на елементите в съответната подгрупа на Менделеевата таблица.
Така, колкото е по-лек един елемент от дадена подгрупа, толкова по-висока е летливостта на неговия хидрид. Затова в подгрупата на кислорода най-висока трябва да бъде летливостта на водата - хидрида на кислорода.
-------------------------------------------------

Популярни публикации

Последователи - Абонати: