Translate

Водородна връзка | dLambow


Образуване на водородни връзки между молекулите на водата


Какво е водородна връзка във водата?

Водородна връзка е формата на свързване между електроотрицателен атом и водороден атом Н, свързан ковалентно с друг електроотрицателен атом. N, O или F могат да действат като електроотрицателни атоми. Водородните връзки могат да бъдат междумолекулни или вътрешномолекулни.

Особености на водородната връзка

Особеностите на водородната връзка, според които тя се обособява като отделен вид, са нейната не много висока зравина, нейното разпространение и значение, особено в органичните съединения, както и някои странични ефекти, свързани с малкия размер и липсата на допълнителни електрони във водорода.

Водородна връзка
Водородна връзка


Свойства на водородната връзка

Енергията на водородната връзка е много по-малка от енергията на обикновена ковалентна връзка. Тази енергия обаче е достатъчна, за да предизвика асоцииране на молекули, тоест свързването им в димери или полимери. 

Водородни връзки
Водородни връзки на водата

 

Именно асоциацията на молекули, причинява необичайно високите точки на топене и кипене на вещества като флуороводород, вода и амоняк. Този тип връзка, макар и по-слаб от йонните и ковалентните връзки, играе много важна роля във вътрешно- и междумолекулните взаимодействия. 

Водородните връзки до голяма степен определят физичните свойства на водата.
Свойството да образува мостове

В отделно взетата молекула вода има качество, което се проявява само в присъствието на други молекули - способността да образува водородни мостове между атомите на кислорода на две, оказали се заедно молекули, така че атома на водорода се разполага на отрязъка, съединяващ атомите на кислорода.

Свойството да образува такива мостове е обусловено от наличието на особено междумолекулярно взаимодействие, в което съществена роля играе атома на водорода. Това взаимодействие се нарича водородна връзка.
Водородни връзки при кристализация

Освен повишената точка на кипене, водородните връзки се проявяват и по време на образуването на кристалната структура на веществото, повишавайки неговата точка на топене. В кристалната структура на леда Н-връзките образуват триизмерна мрежа, докато водните молекули са подредени по такъв начин, че водородните атоми на една молекула са насочени към кислородните атоми на съседните молекули.

----------------

Водата, която непознаваме.

До известно време ни се струваше, че няма нищо по-просто от изучаването на водата. Зазубрената от всички формула (H2O), температурните метаморфози на водата от лед, течност до пара и обратно, способността й да разтваря някои вещества и да участва в процеса на конвекция - и това е практически всичко, което сме учили от светското си образование.
Но задълбочаването на науката в света на «нано» мащабите може да разколебае нашата увереност, че знаем всичко за водата и че тя е нещо съвсем толкова просто.

Па макар и заради факта, че водата има своя памет и че тя разбира човешките емоции и думи - психология! Ха, сега, де! Очаквайте още за непознатите свойства на водата.
-------------------------------------------------

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: