Translate

Състояния (фази) на вода, парообразуване и равновесие между фазите.

Процеса на парообразуване зависи от три основни параметъра - температура, налягане, обем. Процеса на парообразуване се характеризира с т.н. критични параметри - критично налягане, критичен обем и критична температура.
Температурата, при която плътността и налягането на наситената пара стават максимални, а на водата, намираща се в динамично равновесие с парата, става минимална, се нарича критична температура kT. Или Температурата, над която водата се намира само в газообразно състояние се нарича критична температура kT.

Максималният обем до които може да се разшири течната фаза на дадено вещество, се нарича критичен обем. Максималното налягане до което може да съществуват в равновесие течна и газообразна фаза се нарича критично налягане.
Различните състояние, в които пребивава водата се наричат фази. Фазите на водата са
  • течна (вода), 
  • твърда (лед) и 
  • газообразна (пара).
Съществуват условията, при които система, съставена от две или повече фази на водата, се намира в равновесие. Водата се намира във фазово равновесие, ако се намира в механично равновесие и всички неини фази имат една и съща температура, като не става превръщанетой от една в друга нейна фаза. Фазовото равновесие включва:
  • - топлинно равновесие;
  • - механично равновесие;
  • - масата на всяка една от фазите да не се променя, т.е. да не става превръщане на веществото от една в друга фаза.
За топлинното равновесие на водата е необходимо: всичките й фази да имат една и съща температура.
За механичното равновесие на водата е необходимо: ако например две фази са отделени с плоска граница, налягането от двете страни на границата да е едно и също.
Равновесието между две фази на водата може да съществува само в определен температурен интервал. На всяка стойност на температурата Т в този интервал отговаря точно определено налягане р, при което равновесието е възможно.

Трите фази на водата могат да са в равновесие само при една единствена стойност на температурата и на налягането. Това равновесно състояние на водата се нарича тройна точка. Точката, при която газовата (пара), течната (вода) и твърдата (лед) фази на водата се намират в равновесие, се нарича тройна точка. Равновесие на повече от три фази на едно вещество изобщо не е възможно.

Специфичната топлина на изпарение на водата се означава с буквата r.  Следователно: количеството топлина, необходимо за изпаряването на вода с маса m при температурата на кипене, е Q = rm. В Международната система (SI) специфичната топлина на изпарение се измерва с джаул на килограм (J/kg). Температурата на тройната точка на водата е 0,01oC. Налягането на водните пари в тройната точка е 611,2 Ра.
-------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Последователи - Абонати: