Translate

Повърхностно напрежение на водата и кохезия (Povarhnostno naprejenie na vodata i kohezia).

На повърхността на всяка течност и особено при водата, съществува повърхностно напрежение, което е в резултата на действащите между молекулите сили на кохезия, насочени навътре. По-голямо вътрешно напрежение - по-голяма кохезия.
Кохезия е сцеплението на молекулите на физическото тяло едни с други под действието на силите на привличане. Благодарение на повърхностното напрежение течността се стреми да заеме такава форма, че нейната повърхност да е възможно най-малка, като в идеалния случай това е формата на топче (сфера).
От всички течности, най-голямо повърхностно напрежение има при водата и то е 7,6 х 10-4 Н/м. Тази значителна кохезия, характерна за нейните молекули, играе важна роля в живите клетки, а също и при движение на водата по съдовете на растенията.
Редица дребни организми реализират полза за себе си от повърхностното напрежение и кохезията, което им позволява да се удържат върху повърхността на водата или да пълзят и да се приплъзват по нейната повърхност без да потъват.
-------------------------------------------------

Популярни публикации

Последователи - Абонати: