Translate

Какво е специфична топлина на топене? | dLambow

 

Топлина на топене на веществата

 

Какво е процеса на топене на леда?


По определение: Топенето е преход от твърда към течна фаза

Процесът на топене на леда възниква под въздействието на топлина, при което молекулите започват да се движат по-бързо, връзките между тях се разрушават и те се освобождават от кристалната решетка. Така веществото (леда) започва да омеква и да се топи, преминавайки в течната си фаза (вода). Разрушаването на междумолекулните връзки в ледените кристали отнема много топлина, която се нарича специфична топлина на топене.

Топенето усилва глобаното затопляне

Ако топенето се случва в природата, тъй като ледът отразява топлината, а водата я абсорбира, топенето на леда е самоусилващ се процес, който може допълнително да ускорява глобалното затопляне. Дългосрочните ефекти от глобалното затопляне включват допълнително топене на ледовете, затопляне на океаните, повишаване на морското равнище и подкиселяване на океанската вода.


Особености на процеса на топене

 

Нагряване до точката на топене

За да се стопи едно вещество от твърдо в течно състояние, е необходимо то да се нагрее. И когато някое тяло се нагрява, се забелязва една любопитна особеност: температурата на тялото се повишава до точката на топене и след това спира да расте, докато цялото тяло премине в течно състояние. След топенето температурата започва да се повишава отново, ако, разбира се, нагряването продължи. Тоест има период от време, през който подаваме топлина към тялото, но то не се нагрява. Къде отива тази топлинна енергия, която използваме в този случай? 

Нагряване на твърдото вещество (кристалите)

В твърдото вещество молекулите са подредени в определен ред под формата на кристали. Те практически не се движат, само леко се люлеят на място. За да може дадено вещество да премине в течно състояние, на молекулите трябва да се даде допълнителна енергия, за да могат да избягат от привличането на съседни молекули в кристалите. 

При нагряване на твърдото вещество, ние даваме на молекулите тази необходима енергия. И докато всички молекули не получат достатъчно енергия и всички кристали не бъдат унищожени, температурата на веществото не се повишава. 


Специфична топлина на топене
Топлина на топене

Температура на топене

Температу́ра на топене (обикновено съвпада с температурата на кристализация) е температурата на твърдо кристално тяло (каквото е леда), при която то преминава в течно състояние (вода). При температурата на топене водата може да бъде както в течно, така и в твърдо състояние. 


- Втечняване

Когато се подаде допълнителна топлина, водата постепено преминава в течно състояние, при което температурата на топене не се променя, докато цялото количесво лед в разглежданата система не се разтопи. 


- Втвърдяване

При отстраняване на излишната топлина (охлаждане) водата ще премине в твърдо състояние (втвърдяване) и докато се втвърди напълно, температурата му няма да се промени.


Специфична топлина на топене

Експериментите показват, че различните вещества с една и съща маса изискват различни количества топлина, за да се стопят напълно. Тоест има определена стойност, от която зависи колко топлина трябва да поеме дадено вещество, за да се стопи. И тази стойност е различна за различните вещества. Тази стойност във физиката се нарича специфична топлина на топене на даденото вещество. Стойностите на специфичната топлина на топене за различните вещества са установени чрез експерименти и събрани в специални таблици, от които може да се извлече тази информация.

Специфичната топлина на топене (енталпия на топенето, като има и равнозначна концепция за специфична топлина на кристализация) е количеството топлина, което трябва да бъде придадено на една единица маса от кристално вещество в равновесен изобарно-изотермичен процес, за да го превърне от твърдо (кристално) състояние в течно.  

Формула за специфичната топлина на топене

Специфичната топлина на топене се обозначава с буквата "λ" и формулата е следната:
λ = Q / m,
където
 • - Q е количеството топлина, получено от веществото по време на топене (или освободено по време на кристализация),
 • - m  е масата на топящото се (кристализиращо) вещество.
Специфичната топлина на топене винаги е положителна величина (единственото известно изключение е хелият под високо налягане), а мерната единица, Международната система (SI), е J/kg (джаул на килограм). Топлината на топене е частен случай на топлината на термодинамичен фазов преход.Колко е специфичната топлина на топене на леда

Специфичната топлина на топене на вода в твърдо състояние, тоест специфичната топлина на топене на леда е 3,4 * 105 J / kg. Тези данни ни позволяват да изчислим колко енергия е необходима, за да се стопи лед с определена маса. 

 

Използване на топлината на топене

Познавайки също така специфичния топлинен капацитет на леда и водата, е възможно да се изчисли точно колко енергия е необходима за определен процес, например за разтопяване на лед с маса 2 kg и температура -30 ° C и довеждане на получената вода да завиране. Такава информация за различни вещества е много необходима в индустрията, за да се изчисли реалната консумация на енергия при производството на всякакви стоки.


Количество топлинна енергия при топене

Водата изисква сравнително голямо количество топлинна енергия при топене. Вярно е и обратното - при замръзване, водата трябва да отдаде голямо количество енергия. Това намалява вероятността от замръзване на съдържанието на клетките и заобикалящите ги течности на живите организми.

Високата специфична топлина на топене обяснява забавеното топене на леда в езера, реки и други водоеми. И тъй като ледът абсорбира топлината от околната среда, времето по това време обикновено е хладно. Обратно, когато езерата, реките и други водни басейни замръзват, се отделя голямо количество енергия, което прави късното есенно време по-топло, а климата край моретата и океаните по-умерен.

Кристализация на водата е обратен процес на топенето

Съгласно със закона за запазване на енергията, обратният процес на кристализация на водата е съпроводен с отделяне на същото количество топлина, което се поглъща при топенето. Кристалите на водата са особено пагубни за живота, когато се образуват вътре в клетките на организма. Скритата топлина на топене на водата е мяра за топлинна енергия, необходима за разтапянето на твърдото вещество (леда).

Десублимация се нарича процеса на директно преминаване от твърдо (лед) в газообразно  състояние (пара), като се избягват топенето и течната фаза (вода).

----------------

Летливост на водата

 

Какво е летливост на водата и от какво се определя?

От най-леките съединения в подгрупата на кислорода (по Менделеевата таблица), които са хидридите, водата е най-лека. Физическите характеристики на хидридите, както и на другите видове химически съединения, се определят от положението им в Менделеевата таблица на химическите елементи и по-точно - в съответната подгрупа. 

Летливост на водата
Летливост на водата
Така, колкото е по-лек елемента в подгрупата, толкова е по-висока летливостта на неговия хидрид. Затова в подгрупата на кислорода най-висока трябва да е летливостта на водата - хидрид на кислорода.
 
А какво следва от така заложената висока летливост на водата, ще разглеждаме постепено в следващи постинги.
-------------------------------------------------

Химически свойства на водата.

В периодичната система на химичните елементи на Д. И. Менделеев, кислорода (като един от съставните елементи на водата) образува отделна подгрупа, която така и се нарича - подгрупа на кислорода. Влизащите в състава на тази подгрупа кислород, сяра, селен и телур имат много общо в своите химически и физически свойства.

Приликите в свойствата, като правило, се проследяват и за еднотипните съединения, образувани от членовете на подгрупата. Но за водата е характерно отклонение от правилата. В какво водата противоречи на химията и таблицата на Менделеев?
 http://www.thenakedscientists.com/HTML/uploads/RTEmagicC_501px-Medeleeff_by_repin.jpg.jpg
Оказва се, че при водата са най-високи тези характеристики, които би трябвало да бъдат най-ниски, като температурата на кипене и замръзване, топлината на парообразуване и разтапяне. Но на това ще се спрем в следващи постове. А сега нека да изясним още кое определя и физическите свойства на водата?

От най-леките съединения в подгрупата на кислорода (наричат се хидриди) водата е най-лека. Физическите характеристики на хидридите, както и на другите видове химически съединения, се определят от положението на елементите в съответната подгрупа на Менделеевата таблица.


Така, колкото е по-лек един елемент от дадена подгрупа, толкова по-висока е летливостта на неговия хидрид. Затова в подгрупата на кислорода най-висока трябва да бъде летливостта на водата - хидрида на кислорода.
-------------------------------------------------

Транспортна функция | dLambow


Транспортна функция на водата


Присъщите на водата свойства като разтворител, означават също, че тя служи и като среда за транспорт на различни вещества в живите организми. Тази роля водата изпълнява:
 • - в кръвта,
 • - в лимфната система,
 • - в ексекреторните системи,
 • - в храносмилателни тракт,
а също и
 • - в системата на пренасяне на хранителни вещества в растенията.
При осъществяване на транспортната си функция, водата осигурява:
 • - движението на веществата в тялото,
 • - пренасянето на хранителните вещества до клетките,
 • - доставянето на кислород
 • - усвояването на веществата,
 • - отделянето на метаболитните продукти (токсини и шлаки).
В природата, водата пренася отпадъчни продукти до почвите и водните обекти. Транспортната функция на водата в клетката се обуславя от нейната особеност - да прониква в междуклетъчното пространство, благодарение на което хранителните вещества влизат в клетката. Кръвта и лимфата също съдържат вода и липсата й води до някои последствия: кръвоизливи или тромбоза.

Транспортна функция на водата
Транспортна функция на водата
 

Транспортната функция на водата е възможна поради една от характеристиките на H2O - високо напрежение. Водният разтвор на кръвта съдържа 80 процента вода.  Така водата може да проникне дори в най-тънките капиляри и междуклетъчните връзки, осигурявайки на тялото храна с всички необходими вещества.

Отделителната система на нашето тяло, през която цялата „шлака” на метаболизма се изхвърля от тялото, също изисква много вода за нормалното си функциониране.  Цялата очистителна и отделителна система на тялото – лимфа, пот, урина – съдържа вода, в която се разтварят изведените от тялото продукти. Ние се потим с до един и половина литра вода на ден, дори на сянка и в умерен климат.
Освен това с напредването на възрастта, тялото ни произвежда все по-малко хормони. Известно е, че 80% от хормоните се секретират в тънките черва. Колкото повече тънките черва са замърсени със слуз, неразтворими във вода вещества, толкова по-малко хормони, толкова по-зле работи храносмилателната система.

Необходимо е всеки ден, сутрин на празен стомах, а също и преди хранене, да се пие 1-2 чаши вода. Така водата незабавно се абсорбира в червата и ги изплаква. Не е добре да пиете вода по време на хранене. Така разреждаме и изхвърляме ензимите, които усвояват храната. Но след ядене, след 2,5 часа, е добре да изпиете и чаша вода.

Нашето тяло съществува поради факта, че клетките, от които се състои, са живи, а това се дължи на уникалната им структура и на някои от възможностите на молекулата H2O. Водата е неразделна част от нашето тяло и всяка клетка съдържа тези уникални молекули в състава си.

----------------

Свойства на Хисарската вода.

Хисарска вода.

Водата от Хисар е известен още от дълбока древност. Днес Хисар е един от най-големите модерно изградени български балнеологични курорти. Районът разполага с 22 минерални извора, в т.ч. 16 естествени и 6 от дълбоко сондиране. Температурата им варира от 37° до 51°С.
 

Хисарската водата е слабо минерализирана - 0,257 г/литър,

 1. хидрокарбонатносулфатна, 
 2. хлорна,
 3. натриева, 
 4. флуорно-силициева, 
 5. алкална, 

с висока стойност на рН, без цвят и мирис, с приятен вкус.Използване на минералната вода от Хисаря.

Минералната вода на Хисар може да се ползва и като трапезна и за профилактика на цяла поредица здравословни проблеми като:
 • бъбречно-каменна болест,
 • бъбречно-урологични заболявания, 
 • жлъчно-каменна болест, 
 • заболявания на опорно-двигателния апарат, 
 • гинекологични заболявания, 
 • стоматологични заболявания,
 • профилактика на зъбния кариес, 
 • хронична интоксикация с тежки метали и фармацевтични препарати.
-------------------------------------------------

Каква сила се крие във водата?

Познаваме ли водата?

Само си помислете! Ние и до момента не познаваме докрай природата на молекулярните сили на капка най-обикновена вода. Вгледайте се внимателно в нея. Капка вода. Не е ли завладяваща?

 

Силата на водата.

Така, след като такава капка вода попадне в кореновата система на голямо дърво, тя започва да се движи … нагоре, оставяйки зад себе си цяла верига от най-дребни водни “прашинки” като своя следа. В това явление все още има твърде много за изследване.-------------------------------------------------

Идея за пазара на минерална вода от екологични райони.

Особеност на пазара за минерална вода е, че дори няколко фирми да имат еднакъв предмет на дейност, те не се явяват преки конкуренти. В България има около 10 такива фирми, но без изявен лидер, тъй като производството на минерална вода е насочено предимно за износ, а всяка от тях е ориентирана към различни страни, където те не се конкурират взаимно.
 
Интересна идея е износа на минерална вода за Холандия. По последни статистически данни странате е с население 15 млн. души и е една от най-гъсто населените страни в Европа. В много райони водата не отговаря на изискванията за консумация, от което следва и високо търсене на бутилирана вода. Сегментът, към който може да се насочи продукцията е масовият потребител.

По принцип широкия потребител пазарува от големите вериги супермаркети. Фирмата която ще изкупува бутилирана минерална вода ще я доставя на веригите Albertein и Dirk van den Broek. Albertein е най-голямата верига супермаркети в Холандия, а Dirk van den Broek е известна с най-ниските цени на продаваните в магазините стоки. По този начин се улеснява остъпа до потенциалните клиенти.

 При навлизане на пазара може да се осъществи промоция на асортиментната гама от бутилирана вода от посредника, с предварително подготвени рекламни материали.

 Пазарът в Холандия е представен от десеттина фирми, предлагащи бутилира вода - предимно вносители и 1-2 местни производители. Пазарният дял, на който може да се заложи като начало не е голям, но е достатъчен да спомогне осъществяване целите за стартиране на дейност по бутилиране на минерална вода. Предпоставка за успешно навлизане на холандския е добрата конкурентноспособност на предлаганата продукция, основаваща се на провелен екологичен произход на водата, качествено оборудване и технологичен процес според последните изисквания и стандарти за такъв вид производство.

 По принцип не съществува опасност от съществена промяна на позициите на участниците в този пазар, тъй като производствените и транспортни разходи на конкурентите са близки, а разнообразният химичен състав на водата от различните райони предопределя приблизително еднакво предпочитание на потребителя към различните марки.
-------------------------------------------------

Използване на водите в България.

Използване на водите в България.

 • Около 44% от използваните води в България са за напояване, 
 • 13% за питейно битово водоснабдяване, 
 • 43% за  промишлени нужди. 
Според прогнозите, водопотреблението във  всички сфери ще нарасне още повече в сравнение със сегашното и тогава водите които се формират на територията на България трудно ще задоволяват нуждите. Разчита се на по-голямо използване на Дунавските води, но те са силно замърсени. Такива са и всички наши големи реки.
 

Замърсяване на водите.

Степента на замърсеност на отделните поречия  е различна и зависи от броя на замърсителите, количеството и качеството на отпадъчните води (органични и неорганични, токсични и безвредни) и обема на речния отток. Най-значителни участъци от нашите по големи реки водите са силно замърсени.

Източници на замърсяване.

Главните източници на замърсяването им са отпадъчните  промишлени води от целулозната, дрождовата, химическата, рудообогатителната, консервната, местната и текстилната промишленост. Освен замърсяването с органични  и неорганични в-ва напоследък все по-голямо значение  придобиват така наречените термично замърсяване на речните води. То се причинява от увеличението на температурата на водата над нормалната за даден сезон което води след себе си до нарушения в екологичното равновесие и до отрицателни промени в флората и фауната на реката.


Липса на пречистване на промишлените води.

Обикновено след еднократна употреба водите на промишлеността не се пречистват или се пречистват частично, след което остават негодни за употреба. По тази причина силно са замърсени водите на реките Искър, Струма, от Перник, Места, Вит, Осъм, Янтра, Марица и др.
В страната има 15 основни поречия които се замърсяват от около 4200 промишлени предприятия от тях 3115 имат нужда от пречиствателни съоръжения.

Промишлеността е най-големия замърсител на водите на България (91,7%) този отрасъл има най-силно замърсяващо въздействие върху водите на Провадийска река, Айтоска, Вит, Тунджа, Места, Марица, Огоста и Искър.

Река Провадийска е най-замърсената река в България близо 45,8% от всички регистрирани замърсители в реките на страната попадат във водите на тази река. Това замърсяване се дължи на химическия комплекс-Девня. Много голяма е замърсеността на реките Марица(15,6%), Искър(4,9%), Тунджа(2,9%), Вит и Янтра(1,8 %), Огоста(1,6%), Струма(1,5%), Камчия(1,1%) и Арда(1 %).

Мерки за пречистване на отпадните води.

За подобряване на състоянието на речните води е необходимо да се вземат мерки за пречистване на отпадъчните води, като при проучвателните и проектантски разработки се внедряват нови научно обосновани технологични схеми за оборотно използване на водите с висок икономически ефект и за намаляване степента на  замърсеността на отпадъчните води.
-------------------------------------------------

Подземни води | dLambow


Какво знаем за подземните води в България?


Кои са подземни води?

Подземни води са водите, разположени в слоя на горната част на земната кора, намиращи се в течно, твърдо и газообразно състояние. Когато дъждовната вода падне върху земята, част от нея се стича по повърхността й под формата на потоци, реки или езера, а част от нея овлажнява почвата. Част от дъждовната вода:

 • - се използва от растителността;
 • - се изпарява и се връща в атмосферата;
 • - се просмуква в земята, влива се в зоната на аерация и достига водното огледало, въображаема повърхност, под която почвата е наситена с вода. 
Последната е подземна вода: цялата вода, намираща се под повърхността на земята в зоната на насищане.


Водоносен хоризонт

Подземните води се съдържат в така наречените "водоносни хоризонти". Водоносният хоризонт (аквифер) е геоложка формация или част от нея, състояща се от пропусклив материал, способен да съхранява/приема значително количество вода. Водоносните хоризонти могат да бъдат съставени от различни материали:

 • - насипни пясъци и чакъли,
 • - пропускливи седиментни скали като
  • = пясъчници или варовици,
  • = фрагменти от вулканични или
  • = кристални скали и др.

 


Видове подземни води

Според условията на възникване подземните води се разделят на няколко вида:
 • - почвени води;
 • - грунтови води;
 • - междупластови води;
 • - артезиански води;
 • - минерални води.

Почвени води

Почвените води запълват част от празнините между почвените частици. Те могат да бъдат:
 • - свободни (гравитационни),
 • - движещи се под въздействието на гравитацията или
 • - свързани, задържани от молекулярните сили.

Грунтови води

Грунтовите води образуват водоносен хоризонт на първия от повърхността водоустойчив слой. Поради плиткото местонахождение от повърхността, нивото на грунтовите води изпитва значителни колебания според сезоните на годината. То се повишава след валежи или топене на снега, или намалява през сухи периоди. При сурови зими подземните води могат да замръзнат.

Тези води са по-податливи на замърсяване. Те са акумулирани обикновено в порите на алувиалните отложения на реките, в наносните конуси, в младите наслаги на котловинните дъна, в подножията на билните заравнености. Те са основен източник за водоснабдяване на много селища в страната.

 

Отложения при изпаряване на скали

Евапоритните отложения образуват скали, съставени предимно от минерали, получени чрез изпаряване на солеви разтвори. Те варират от карбонати до сулфати, хлориди и богати на калий соли. Тези утайки показват, че климатът е бил топъл и сух.  

Евапоритите са слоести кристални седиментни скали, които се образуват от солеви разтвори, генерирана в райони, където количеството вода, загубено от изпаряване, надвишава общото количество вода от валежите и притока през реки и потоци. 

 Обикновено отлаганията на евапорит се срещат в затворени морски басейни, където изпарението надвишава притока. Отлаганията често показват повтаряща се последователност от минерали, което показва циклични условия с минералогия, определена от разтворимостта.

Междупластови води

Междупластовите води са нилежащи водоносни хоризонти, затворени между два водоустойчиви слоя. За разлика от подземните води, нивото на межд упластовите води е по-постоянно и се променя по-малко с течение на времето. 

Между пластовите води са по-чисти от подземните води. Те се намират под налягане и изцяло запълват водоносния хоризонт. Всички води, затворени в слоеве, лежащи във вдлъбнати на тектонски структури, се намират под налягане.
Артезиански води

Артезиански води (от Artesium, латинското име на френската провинция Артоа, където тези води се използват от 12 век) са междупластови, подпочвени и подземни води под голямо хидравлично налягане, затворени във водоносни хоризонти от вдлъбнати скали между водоустойчиви слоеве.

Срещат се предимно в предантропогенни отлагания, в големи геоложки структури, образуващи артезиански басейни. Изкуствено откритите артезиански води се издигат над покрива на водоносния хоризонт. При достатъчно налягане, те се изливат на повърхността на земята, а понякога дори избликват.

Артезиански води
Артезиански води (Artesian waters)

Линията, свързваща маркировките на нивото на стабилно налягане в кладенците, образува пиезометрично ниво. За разлика от подземните води, които участват в съвременния водообмен със земната повърхност, много артезиански води са древни и техният химичен състав обикновено отразява условията на образуване.

Особеността на артезианската вода е, че дебелината на земния слой създава свръхналягане, което позволява достъп до нея без използване на помпено оборудване. Подземните води от кладенци се получават със задължителното използване на помпи, а артезианската вода се намира под налягане.

Артезиански басейни

Обикновено, артезианските води се намират в определени геоложки структури:

 • - впадини,
 • - улеи,
 • - флексури и др.), 

образувайки артезиански басейни. Когато се отварят от сондаж или яма, артезиански води се издигат над покрива на водоносния хоризонт, понякога бликат.

 

Източниците от артезиански тип са сред най-важните минерали. 

Обикновено лежат на дълбочина от 100 до 1000 метра. Такива има в Дунавската равнина:

 • - Ломско,
 • - Плевенско,
 • - Добруджа, 

в Горно тракийската низина и по Черноморското крайбрежие. Те залягат по дълбоко и на места образуват големи подземни басейни. За разлика от грунтовите, напорните води са до голяма степен изолирани от проникващи в почвата замърсители.

Карстови води

Под карст се разбира съвкупност от явления, свързани с дейността на подземните води и изразяващи се в излугване на скали (варовик, доломит, гипс, сол и др.) и образуване на празнини в тях (каверни, канали, пещери и др.) , както и особени форми на релефа. Карстови води в България има обособени в 135 района, които обхващат около 40% от всички подземни води в страната. 

 

Най- известни карстови извори в България са:

 • - Девненските,
 • - Глава Панега,
 • - Искрецките извори,
 • - Разлог,
 • - Клептуза при Велинград и др.

Минерални води

Минерална вода е тази вода, която съдържаща в състава си разтворени соли, микроелементи, както и някои биологично активни компоненти. Сред минералните води се разграничават:
 • - минерални натурални води за пиене,
 • - минерални води за външна употреба и др.

Минералните води също са с голямо балнеологично значение и се използват широко в спа процедурите. По този начин водата за външна употреба се използва за:

 • - вани,
 • - бани,
 • - душове, 

извършвани в балнеологични клиники и в терапевтични басейни, както и за:

 • - инхалации и
 • - изплаквания 

при заболявания на назофаринкса и горните дихателни пътища, за оросяване и измиване на кухи органи и други подобни цели. България е богата на минерални води. Известни са над 600 естествени извора и 400 сондажни находища.

Защо подземните води са толкова важни?

Подземните води представляват около 30% от световните запаси от прясна вода. От останалите 70% почти 69% се намират в ледените покривки и планинския сняг/ледници и само 1% в реки и езера. Подземните води представляват средно една трета от прясната вода, консумирана от хората, а в някои части на света този процент може да достигне 100%.
Подземните води са надежден източник на вода за селското стопанство и могат да се използват гъвкаво:
 • - когато има засушаване и търсенето е по-голямо, може да се извличат повече подземни води, а
 • - когато има достатъчно валежи, има по-малко нужда от извличане на подземни води.
В световен мащаб напояването представлява повече от 70% от всички захващани води (както повърхностни, така и подземни води). Смята се, че приблизително 43% от общата вода, използвана за напояване идва от подземните води.

Запаси от подземни води

Подземните води са част от водните ресурси на Земята. Общите запаси на подземни води, според различни оценки, са над 60 милиона км³. Подземните води се считат за минерален ресурс.

Разпространение на подземните води в България.

Подземните води в България имат най-голямо разпространение измежду другите видове вода. Те се срещат както в планинските така и в равнинно-хълмистите области.

----------------

Езерата в България - източник на прясна вода.

Сред водните ресурси на България се наброяват около 400 езера, но те са с малки размери. Формирани са в циркуси преградени с морени. Често са разположени стъпаловидно и водата им се оттича едно в друго или дава началото на реки.
 
По-известни ледникови езера в Рила са Седемте рилски езера, Мусоленските и др. Най-големите езера у нас са формирани в близост до Черно море. От крайречните езера е запазено само езерото Сребърна, което е обявено за резерват. В страната ни има карстови, тектонски и свлачищни езера.

 • Карстовите езера се образуват при карстови извори. Водата им е силно варовита, богата на калциев карбонат.
 • Тектонски езера образуват се от земетресения. По значителни от тях са Скаленското, Купенското, Паничище и Рабишкото (в Западния пред балкан) е най-голямо от тези езера. До неотдавна се считаше за карстово езеро.
 • Свлачищни езера срещат се в райони с интензивно развити свлачищни явления. 
Такива по Черноморското крайбрежие са малките езера, северно от Варна около Аладжа манастир. Те имат площ под 100 кв/м. Обрасли са с водолюбива растителност и са превърнати в блата.


Значително свлачищно езеро е Къшлаяр, разположено на югоизток от с. Нанаво. Водата му е солена   а дъното му е покрито с лечебна сероводородна кал. Образуват се от свлачища с непостоянни размери.
--------------------------------------------------

Реки - източник на течаща вода.

Източник на течаща вода.

Реките формират водния си отток почти изцяло в планинските области, където има гъста мрежа от притоци. Като протичат през равнинно-хълмистите и низинните области, те приемат по-малко притоци и са по-скоро транзитни за територии. Такива са почти всички големи реки, които пресичат Дунавската равнина и Горно тракийската равнина. В най-североизточните части на България липсват течащи води.
 

Водосборни области.

Реките на България се отнасят към към две водосборни области. Черноморската и Егейската (Беломорската). Главния вододел между тях минава на голямо протежение по билото на Стара планина,като в Западната си част си отклонява на юг и заобикаля изворната област на р. Искър и Рила, след което по билото на Завалско-Планската планинска редица.

Водосборни басейни.

Поради малката и при това със сложен релеф територия на България реките са сравнително къси, с не големи водосборни басейни и следователно не много пълноводни.Реките са продукт на климата. 

Те отразяват различията както в количеството така и в режима на валежите в отделните части на страната. Всички реки в Северна България имат пролетно-лятно пълноводие а реките в Ю България и по Черноморското крайбрежие зимно-равнопролетно пълноводие. Неравномерното разпределение на речните води през годината създава сериозни затруднения за тяхното използване.

Наводнения.

Не са редки случаите на наводнения, които причиняват големи щети на стопанството. За регулиране на речният отток у нас са изградени около 2200 различни по размери язовири, което не е пречка наводненията да продължават да се случват. Най-многобройни са микроязовирите.
--------------------------------------------------

Водата при хранене на зайците.

Водата не е типично хранително вещество, но е така необходима за организма на заека, както и хранителните вещества. Заекът, както и другите животни, понася по – леко гладуването, отколкото жаждата. 
 
При гладуване може да загуби цялото количество тлъстини на организма, до 50% от белтъците, без това да е опасно за живота му, докато загубата само на 10% от водата се оказва смъртоносна. При водно гладуване зайците могат да живеят до 19 дни.

При недостиг на вода се уголемява далакът на зайците, а черният дроб и бъбреците намаляват размерите си. Често се установява заболяване от нефрит, в резултат на което смъртността при животните рязко се увеличава.Значително по – голяма е нуждата от вода и при всички категории зайци, когато се ранят с целодажбени гранулирани фуражи. Недостигът на вода, особено в момента на озайчването, когато заедно с приплодите от организма на зайкинята се отделя голямо количество течност, причинява нарушаване на водния баланс в организма, а оттук и различни аномалии.-
-------------------------------------------------

Лековита вода от баба Василка - село Добрич | dLambow

 

За какво помага лековитата вода на баба Василка от село Добрич?

 

Лековита вода на баба Василка е против страдание

Лековита вода от село Добрич може да помогне, макар че "... в живота никой  не е застрахован от страданието", както казва баба Василка. Различно по форма, сила и интензитет, то ни връхлита, когато най-малко го очакваме и разбива на прах изграденият ни с толкова труд и усилия малък личен свят. Тогава, парализирани от него, тръгваме да търсим спасение – в
 • езотеричното, 
 • психологичното, 
 • ясновидското, 
 • хомеопатичното, 
 • астрологичното, 
 • нетрадиционното.
Жива вода от село Добрич при баба Василка
Лековита вода от баба Василка - село Добрич
 

Жива вода при баба Василка.

И понякога нещо малко, абсолютно случайно на пръв поглед, ни отваря вратата към истинското лечение от физическата или душевна болка. Именно така, в момент на силен емоционален срив, съвсем случайно (а може би и не) аз научих за една невероятна старица и за живата вода, на която тя е избрана да бъде пазителка.

Може би вече доста хора са чували за нея, но за мое голямо съжаление, аз не знаех нищо за това място. Милата 90 годишна старица баба Василка живее в с. Добрич, което се намира на 14 км от град Хасково и на 5 км от Димитровград. В двора на нейната къща от много години има аязмо с  лековита вода.

Интересна е историята на появата на водата, която самата тя разказва  с умиление. За своята достолепна възраст, баба Василка изглежда удивително добре, умът и е запазен, разказът и е жив и динамичен. Останала вдовица много млада, с две деца на ръце, Василка живеела обикновен живот. Един ден, както си шетала по двора, някъде в посока откъм крушата чула шум от течаща вода.

Помислила, че й се причуло. На другия ден шумът се повторил, а малко след това пред нея застанали трима непознати човека. Не се изплашила, само учудено ги изгледала. Единият от непознатите я попитал:

 • „Василке, ти имаш ли страх от Бога?„
 • ”Е, па, имам„- отговорила тя.
 • „А знаеш ли кои сме ние?»
 • „Не знам, ама види се не сте тукашни”
 • „Ние сме свети Василий Велики, свети Йоан Златоуст и свети Григорий”Как да извади вода от този чудодеен извора?

След това тримата светии й обяснили, че на  мястото на къщата преди 600 години е имало православен манастир с лековит извор. А тя е избрана да извади водата и да я пази, докато е жива. Баба Василка не можела да си представи как сама жена със своите сили ще може да копае и да вади вода, но светиите обяснили, че в това Богоугодно дело ще й пратят помощник.

И наистина, скоро при нея се появил абсолютно непознат човек - дядо Димо от с. Голямо Асеново, на който било поръчано да я намери и помогне във ваденето на водата. И така, двамата извадили водата през далечната 1970 година.

Оттогава аязмото съществува и нито преследванията на тогавашната комунистическа власт, нито заплахите от гонене и репресии, нито хулите от страна на кмет и лоши хора, че се занимава с „попски работи”, не сломили баба Василка и не я отказали от обета, който дала - да пази водата и да я дава на хората, които ще идват да търсят лек.

Завета на светиите остава и до днес.

Завета на светиите е да не се носи водата по къщите, да не се дава чрез човек на втори и трети. Защото този, който има нужда и най-вече вяра, той сам ще намери мястото.Днес хората отиват на това свято място, водени от болката и страданието. Баба Василка си е там. Тя ще ви посрещне, ще ви попита откъде сте, ще ви обясни какво точно трябва да направите.

Заръките на светиите са точни и всичко трябва да се спазва, както е речено. И тогава....о, тогава чудото става! Както е станало  с млада жена с мозъчен тумор, излекувана напълно през април 2009 г. И, ако ти, читателю си в нужда, ако душата или тялото ти страдат, не се колебай - отиди в село Добрич и потърси извора на баба Василка (днес той се стопанисва от дъщерята - Груда Славова). И повярвай, защото както самите светии са казали на своята пазителка: Водата е целебна, но който няма вяра, трудно ще се излекува” Аз повярвах! Повярвай и ти!

----------------

Какво представлява самата вода?

Технически данни за водата.

Прозрачната течност вода (окис на водорода) няма цвят (когато е в малки обеми), нито миризма. Нейната химическа формула е H2O. Твърдата й фаза се нарича лед или сняг или слана (скреж), а газообразната - пара. Има показател на пречупване 1,33.

Водата покрива 71% от повърхността на Земята под формата на реки, езера, морета и океани. Нейните особености са свързани с наличието на водородни връзки. Такива са високата температура и относителна топлина на разтапяне и на кипене.

Има аномално висока топлоемкост, а също и аномално топлинно разширение при замръзване. При нагряване от температура 0 до 3,98 градуса тя се свива по обем. И благодарение на точно това свойство, рибите могат да живеят в замръзващите водоеми, когато температурата пада под 4 градуса.

По-студената вода, тъй като е по малко плътна, остава на повърхността и замръзва, а под леда се запазва положителна температура.

Природните води.

Природните води са компонент на околната среда, затова те са от особено значение за живота на нашата планета. Водата е от най-разпространените вещества в природата. Намира се в
 • - океански и морски басейни,
 • - образува езера,
 • - натрупва се във вид на ледници в полярните области и високите планини,
 • - тече в речните долини и образува реки,
 • - навлиза в порите на скалите,
 • - формира подземни басейни,
 • - изпълва тропосферата под вид на облаци, от които пада във вид на валежи.
Водата е в състава на клетките и тъканите на всички живи същества. Тя създава физико-химична среда, без която е невъзможно осъществяването на основния процес при живите организми - обмяната на веществата. Явява се свързващо звено между организмите и обкръжаващата ги среда.


Водата е природен ресурс за човека и неговата дейност.

Всички полезни за човека и неговата икономическа дейност води в хидросферата са особено важни и като природен ресурс. На сегашния етап на развитие, най-достъпни за експлоатация са пресните води в
 • - реките,
 • - езерата,
 • - язовирите и
 • - плитко стоящите подземни източници.
Без тях е немислима никаква стопанска дейност. Те се използват в
 • - бита,
 • - промишлеността
 • - селското стопанство.
Големите водоеми са от особено значение за водния транспорт и производството на електроенергия. С други думи водите се явяват важно условие за икономическото развитие на страната.

Водното богатство на България обаче не е голямо. 

По водни ресурси на човек от населението ние се нареждаме на последно  място между страните на Балканският полуостров и на едно от последните места в Европа.

Освен това водните ресурси са  неравномерно разпределени по територия а страната. В зависимост от начина на формирането им те се делят на две основни групи -
 • - повърхностни и
 • - подземни.
---------------------------------------

Вода на живота - как да си я приготвите сами?

Водата на живота - как да си я приготвите в домашни условия и в неограничени количества?

В съвременния свят, с тържеството на химията и технологиите, все по остро стои въпроса с чистата вода. Отмина времето когато се считаше, че водата от реките, езерата, снеготопенето, дъжда е най-добра за пиене.

Сега, без специално очистване, тази вода не винаги е безопасна. Над 1 милиард души по планетата пият замърсена вода, а над 3.5 милиона, предимно деца, умират всяка година от заболявания, свързани с некачествена вода.
 

Каква вода пием сега?

И у нас всеки знае, че аварира ли водопровода, мътилката която започва да тече от чешмите е напълно негодна за употреба.

А даже и без авария - сгънете една марля подплатена с памук на няколко ката и я завържете с конец върху крана, така че да изпълнява ролята на филтър. След десетина дни отвържете марлята и вижте какво има върху нея.

Какво е решението?

Поради това е за препоръчване за ежедневна употреба да се използва пречистена по специален начин вода. Така водата се очиства, доколкото е възможно в домашни условия, от редица примеси, като например тежката вода (молекулите от атоми на тежкия водород - деутерия), примеси от който се съдържат даже в бутилирана вода.  А съществува мнение, че тежката вода не полезна за здравето.

Пречистената по настоящата методика вода е с оптимална за ежедневната употреба наситеност на минералните соли, но най-важното е, че тя е структурирана. Т.е. нейната структура максимално се доближава до структурата на водата, съдържаща се в организма на човека. Редовната употреба на очистена вода подпомага оздравителните процеси и подмладяването на организма.

Тази вода е чиста като сълза, подобна на кристалните води на планински потоци, използвани от дълголетниците в редица райони на света. Очистената вода е биологично активна. Тя стимулира обмена на веществата в организма, подпомага отмиването на вредни отлагания и токсини и изисква най-малко количество енергия за усвояването й. Технологията е подготвена от руския хидротехник Алексей Лабза.Методика за очистване на питейна вода.

Напълнете емайлиран или стъклен съд (около 2 - 5 литра) с вода от водопроводната мрежа, филтрирана през марля и памук. Поставете го във фризера на хладилника си - съобразете размера на съда с големината на камерата на фризера. След около 1 - 2 часа погледнете - ако на повърхността се е образувала ледена кора с дебелина около 1 см, извадете този лед и го изхвърлете в мивката. В този начален лед са концентрирани молекулите на тежката вода, замръзваща при температура от 3.8 градуса по Целзий.

Поставете съда отново във фризера. След около 3-4 часа го извадете отново. Ако е замръзнал около 2/3 от обема, с изключение на 2-3 пръста на дъното, извадете леда в чист съд  - това е чистата вода за ежедневно пиене. Останалата на дъното незамръзнала вода изхвърлете. В нея са концентрирани химическите примеси от нашата цивилизация и излишните минерални соли. Преди употреба, размразявайте пречистената вода, но само на стайна температура. В никакъв случай не я нагрявайте, за да не загубите нейните лечебни свойства. Колкото повече пречистена вода използвате, толкова по-скоро ще забележите подобрение на своето състояние.

В началото тази методика за пречистване ще Ви затрудни докато:
 • - намерите подходящ съд,
 • - улучите точните времена за първия и втория лед.
Но с времето ще натъкмите всички тези неща и ще се сдобиете с чудесна, пречистена вода на живота - годна за ежедневно пиене.
----

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Архив на блога

Последователи - Абонати: