Какво знаем за подземните води в България?

Разпространение на подземните води в България.

Подземните води в България имат най-голямо разпространение измежду другите видове вода. Те се срещат както в планинските така и в равнинно-хълмистите области. Според условията за формирането им подземните води се делят на:
  • - грунтови,
  • - напорни (артезиански),
  • - карстови и
  • - минерални.

Грунтовите води.

Те са акумулирани обикновено в порите на алувиалните отложения на реките, в наносните конуси, в младите наслаги на котловинните дъна, в подножията на билните заравнености. Те са основен източник за водоснабдяване на много селища в страната.

Напорни (Артезиански) води.

Такива има в Дунавската равнина (Ломско, Плевенско, Добруджа), в Горно тракийската низина по Черноморското крайбрежие. Те залягат по дълбоко и на места образуват големи подземни басейни. За разлика от грунтовите напорните води са до голяма степен изолирани от проникващи в почвата замърсители.

Карстовите води.

Тези води в България са обособени в 135 района с карстови води, които обхващат около 40% от всички подземни води. Най- известни карстови извори у нас са: Девненските, Глава Панега, Искрецките извори, Разлог, Клептуза при Велинград и др.

Минералните води.

България е богата на минерални води. Известни са над 600 естествени извора и 400 сондажни находища.
-------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Последователи - Абонати: