Translate

Използване на водите в България.

Използване на водите в България.

  • Около 44% от използваните води в България са за напояване, 
  • 13% за питейно битово водоснабдяване, 
  • 43% за  промишлени нужди. 
Според прогнозите, водопотреблението във  всички сфери ще нарасне още повече в сравнение със сегашното и тогава водите които се формират на територията на България трудно ще задоволяват нуждите. Разчита се на по-голямо използване на Дунавските води, но те са силно замърсени. Такива са и всички наши големи реки.
 

Замърсяване на водите.

Степента на замърсеност на отделните поречия  е различна и зависи от броя на замърсителите, количеството и качеството на отпадъчните води (органични и неорганични, токсични и безвредни) и обема на речния отток. Най-значителни участъци от нашите по големи реки водите са силно замърсени.

Източници на замърсяване.

Главните източници на замърсяването им са отпадъчните  промишлени води от целулозната, дрождовата, химическата, рудообогатителната, консервната, местната и текстилната промишленост. Освен замърсяването с органични  и неорганични в-ва напоследък все по-голямо значение  придобиват така наречените термично замърсяване на речните води. То се причинява от увеличението на температурата на водата над нормалната за даден сезон което води след себе си до нарушения в екологичното равновесие и до отрицателни промени в флората и фауната на реката.


Липса на пречистване на промишлените води.

Обикновено след еднократна употреба водите на промишлеността не се пречистват или се пречистват частично, след което остават негодни за употреба. По тази причина силно са замърсени водите на реките Искър, Струма, от Перник, Места, Вит, Осъм, Янтра, Марица и др.
В страната има 15 основни поречия които се замърсяват от около 4200 промишлени предприятия от тях 3115 имат нужда от пречиствателни съоръжения.

Промишлеността е най-големия замърсител на водите на България (91,7%) този отрасъл има най-силно замърсяващо въздействие върху водите на Провадийска река, Айтоска, Вит, Тунджа, Места, Марица, Огоста и Искър.

Река Провадийска е най-замърсената река в България близо 45,8% от всички регистрирани замърсители в реките на страната попадат във водите на тази река. Това замърсяване се дължи на химическия комплекс-Девня. Много голяма е замърсеността на реките Марица(15,6%), Искър(4,9%), Тунджа(2,9%), Вит и Янтра(1,8 %), Огоста(1,6%), Струма(1,5%), Камчия(1,1%) и Арда(1 %).

Мерки за пречистване на отпадните води.

За подобряване на състоянието на речните води е необходимо да се вземат мерки за пречистване на отпадъчните води, като при проучвателните и проектантски разработки се внедряват нови научно обосновани технологични схеми за оборотно използване на водите с висок икономически ефект и за намаляване степента на  замърсеността на отпадъчните води.
-------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: