Translate

Ручеи | dLambow


Ручеи - значение за кръговрата на водата в околната среда


Какво е ручей?


Значение на понятието "ручей"

Основното значение на понятието "ручей" е на неголям, постоянен или временен естествен водоток. Ручеите са важни за околната среда, като:

  • - специфични канали на кръговрата на водите,
  • - вид инструменти за дълбочинен дренаж и
  • - отток на стопените снежни, ледникови и подземни води.


Какво е водоток?

Водоток - (воден поток), е обобщено понятие за водни тела с транслационно движение на водата в посоката на склона в удължена вдлъбнатина на земната повърхност (русло, канал, дере). Водотоците (реки, потоци, канали) са повърхностни водни тела и се делят на:

  • - естествени (реки, потоци, ручеи) и
  • - изкуствени (канали за различни цели).

Водотоците също се делят на постоянни и временни (пресъхващи или замръзващи). При постоянните водотоци движението на водата става през цялата година или през по-голямата част от нея, докато при временните - то само в малка част от годината. Съвкупността от всички водотоци на дадена територията се нарича руслова мрежа, а съвкупността от всички реки и потоци се нарича речна мрежа.

Какво е ручей?
Какво е ручей?

Същност на ручея

Ручеят е постоянно движение на относително малки количества водни маси в определена посока. Ручеите поставят началото на по-големите потоци и на още по-големите реки. Няколко ручея се сливат в поток, а няколко потока - в река. 

Обичайното местонахождение на ручеите са планините, а тяхното начало се поставя от планински извори или от топящи се снегове и ледове. Така, ручеи се образуват от оттичането на дъждовна или топена вода или когато подземни води достигнат повърхността на земята под формата на извори.

Параметри на ручеите

Ручеят е малък постоянен или временен воден поток, който обикновено е широк от няколко дециметра до няколко метра. По правило дължината на ручеите е не повече от 3-5-10 км, а дълбочината им рядко надвишава 1,5 метра, но няма ясна граница между ручея, потока и малката река. Скоростта на ручеите, като правило, е доста висока (няколко метра в секунда).


Русло на ручеите

Руслото на ручеите обикновено е криволичещо. Руслата с естествен произход се променят малко, но под влияние на някои причини (ерозия на почвата, свлачище, земетресение) те могат значително да променят посоката, местоположението, формата и размера си. 

Ручеите се характеризират с тясна заливна низина и слабо изразена долина. Сезонните (пресъхващи) ручеи могат да променят руслото си и дори посоката си почти всяка година. Но често промените в посоката на руслото им става под влияние на човека.
Роля на ручеите

Ручеите изпълняват също и роля като коридори за рибите и миграция в дивата природа. Биологичната среда за обитаване в непосредствена близост до ручеите се нарича крайбрежна зона. 

Отчитайки статута на ставащото халоценно измиране (халоцен - съвременната историческа епоха, в която живеем в момента, след мини ледниковия период от преди 9600 години и до днес), ручеите играят важна роля в съединяването на фрагментираните местообитания и следователно, за съхранението на био-разнообразието в околната среда.


Видове ручеи

Ручеите могат да се подразделят на:
  • - постоянни,
  • - сезонни (пресъхващи),
  • - равнинни,
  • - планински.
Има ручеи, които изтичат от водоеми с различен произход и по този начин те се явяват продължение на други реки, потоци или ручеи.

Повърхностна хидрология

Подробното изучаване на ручея, като водна артерия с много, разнообразни и неподозирани функции, както и на другите водни пътища е предмет на повърхностната хидрология, основен елемент на екологичната география.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: