Translate

Какво представлява самата вода?

Технически данни за водата.

Прозрачната течност вода (окис на водорода) няма цвят (когато е в малки обеми), нито миризма. Нейната химическа формула е H2O. Твърдата й фаза се нарича лед или сняг или слана (скреж), а газообразната - пара. Има показател на пречупване 1,33.

Водата покрива 71% от повърхността на Земята под формата на реки, езера, морета и океани. Нейните особености са свързани с наличието на водородни връзки. Такива са високата температура и относителна топлина на разтапяне и на кипене.

Има аномално висока топлоемкост, а също и аномално топлинно разширение при замръзване. При нагряване от температура 0 до 3,98 градуса тя се свива по обем. И благодарение на точно това свойство, рибите могат да живеят в замръзващите водоеми, когато температурата пада под 4 градуса.

По-студената вода, тъй като е по малко плътна, остава на повърхността и замръзва, а под леда се запазва положителна температура.

Природните води.

Природните води са компонент на околната среда, затова те са от особено значение за живота на нашата планета. Водата е от най-разпространените вещества в природата. Намира се в
 • - океански и морски басейни,
 • - образува езера,
 • - натрупва се във вид на ледници в полярните области и високите планини,
 • - тече в речните долини и образува реки,
 • - навлиза в порите на скалите,
 • - формира подземни басейни,
 • - изпълва тропосферата под вид на облаци, от които пада във вид на валежи.
Водата е в състава на клетките и тъканите на всички живи същества. Тя създава физико-химична среда, без която е невъзможно осъществяването на основния процес при живите организми - обмяната на веществата. Явява се свързващо звено между организмите и обкръжаващата ги среда.


Водата е природен ресурс за човека и неговата дейност.

Всички полезни за човека и неговата икономическа дейност води в хидросферата са особено важни и като природен ресурс. На сегашния етап на развитие, най-достъпни за експлоатация са пресните води в
 • - реките,
 • - езерата,
 • - язовирите и
 • - плитко стоящите подземни източници.
Без тях е немислима никаква стопанска дейност. Те се използват в
 • - бита,
 • - промишлеността
 • - селското стопанство.
Големите водоеми са от особено значение за водния транспорт и производството на електроенергия. С други думи водите се явяват важно условие за икономическото развитие на страната.

Водното богатство на България обаче не е голямо. 

По водни ресурси на човек от населението ние се нареждаме на последно  място между страните на Балканският полуостров и на едно от последните места в Европа.

Освен това водните ресурси са  неравномерно разпределени по територия а страната. В зависимост от начина на формирането им те се делят на две основни групи -
 • - повърхностни и
 • - подземни.
---------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: